Содржините кои се објавуваат на ова веб страна се во сопственост на Ф.К. „КОЖУФ“ од Гевгелија. Доколку некоја од нашите објави ја нарушува Вашата интелектуална сопственост или приватност Ве молиме исконтактирајте не.

Содржините објавени на веб страната можат слободно и бесплатно да се превземаат, ре-објавуваат и дистрибуираат во комерцијални и приватни цели ИСКЛУЧИВО со наведување на врска (link) до нашата веб страна ( http://www.fckozuf.com ), а во спротивно ќе биде постапено по соодветен Член од К.З. на Р.М.